T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Atatürk  Bulvarı  No:98

Bakanlıklar – ANKARA

11 Nisan 2016

Sayın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı,

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun, 2016-2017 ders yılından başlamak üzere orta öğretimde okutulacak “Tarih Dersi Öğretim Programı”nı taslak olarak yayınladığı ve programın içerisinde Atatürk’ten, Kurtuluş Savaşı’ndan, Cumhuriyet Devriminden bahsedilmediği konusundaki haberleri duyduk ve araştırdık. Görülüyor ki,  bu taslak programa, T.C. Devleti tarihini Laik Cumhuriyet’ten ve Atatürk devrimlerinden arındırmak isteyen bir anlayış yerleştirilmiştir. Bir devletin varlığını güçlendirmesi ancak tarihini doğru bilip, vatandaşlarına bu devletin kuruluşu hakkında doğru bilgi vermesi ile mümkündür. Yapay bir tarih anlayışı ve bilgisi, Atatürk’süz, Cumhuriyet’siz bir tarih dersi Türkiye devleti için düşünülemez. Űstelik Anayasa’ya  aykırıdır! Tarihi yeniden yazmak, hakikatleri saklamak , çarpıtmak ve unutturmaya çalışmak ancak baskıcı rejimlerde görülebilecek bir davranıştır.

80 sayfalık taslak programın hiç bir yerinde ‘Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin geçmemesi nasıl açıklanabilir? T.C. okullarında Kurtuluş Savaşının  yok sayıldığı,  Atatürk İlke ve Devrimlerinin  tanıtılmadığı bir tarih dersi programı ne cüretle kaleme alınabilir? Sözü geçen program taslağında “Osmanlı ilim geleneğini” nin öne çıkarıldığı görülüyor. Tabii ki ilime saygılıyız, ve Osmanlı zamanında insanlığın gelişmesi yönünde yapılmış ilmi çalışmalar, düşüncelerin de tarihin önemli bir parçası olduğunu kabul ediyoruz. Ancak, okullarda Anayasa’ya aykırı olarak, “Dinin ve din kaynaklı hukukun toplum düzeni ve devlet teşkilatındaki kurucu rolü “ öne çıkarılıp Cumhuriyet devrimlerinin kazanımı olan  lâiklik ilkesi gözardı edilirse, MEB Anayasaya aykırı bir suç işlemiş olur.

 

Sayın Avcı size hatırlatırız; “T.C. Anayasasının başlangıç kısmında” özetlenen TC’nin Kuruluş İlkelerinin bir

bölümü der ki:

(Değişik : 03/10/2001 – 4709/1 md.)

“Hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı;”

Sadece bu paragrafta belirtilenler, MEB’nin “Tarih Dersi Öğretim Programı” nın  Anayasa ilkelerine aykırı bir anlayışla hazırlandığını açıkca gösteriyor. Taslak ders programında, sadece Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu değil, yakın tarih de çarpıtılarak yeniden yazılmıştır. Tekrar ediyoruz, bu Anayasa’ya aykırı bir karardır. Eğitim bakanlığı bu programı yürürlüğe geçirmekle  bir suç işlemiş olur! Program taslağının acilen  kurulacak bir egitimci, tarihçi komisyonu tarafından yeniden ele alınarak, tarihi gerçeklere ve T.C. nin yasalarına uygun şekilde hazırlanmasını talep ve rica ediyoruz.

Saygılarımızla,

Amerika Atatürk Derneği, Yönetim Kurulu Űyeleri

Dağıtım:

– Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu

– Kültür Bakanı Sayın Mahir Űnal