Sayɪn Metin Feyzioğlu,

Türkiye Barolar Birliği,

Türbanin Orta Öğrenimde Serbest Birakilmasina Gösterdiğiniz Tepkiyi Destekliyoruz!

Amerika Atatürk Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, 27 Eylül 2014 gün ve 29132 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Milli Eğitim Bakanlɪğɪna bağlɪ okul öğrencilerinin Kɪlɪk ve Kɪyafetlerine Dair Yönetmelik’in 1. maddesi ile ilgili olarak yapɪlan değişikliği kɪnɪyoruz.

Türkiye Barolar Birliğini, türbanɪn serbest bɪrakɪlmasɪ aleyhine yayɪnladɪklarɪ bildiri konusunda sonuna kadar destekliyoruz. Türkiye’de eğitim konusunda birçok sorunlarɪn yaşandɪğɪ bir dönemde Milli Eğitim Bakanlɪğɪnɪn bu sorunlara çözüm aramak yerine, kɪz çocuklarɪnɪn başörtüsü konusuna eğilmesini özgürlükleri kɪsɪtlamasɪnɪn yanɪnda, çok kasɪtlɪ buluyoruz. Bu konudaki kararlɪ girişimlerinden ve Cumhuriyetin temel değerleri için verdikleri mücadeleden dolayɪ Türkiye Barolar Birliğine teşekkür ediyoruz.

Konuyu iptal icin Anayasa Mahkemesine götürmelerini rica ediyoruz.

Mücadelenizde yanɪnɪzdayɪz.

Amerika Atatürk Derneği – Atatürk Society of America (ASA)

Yönetim Kurulu Üyeleri